Историјски архив града Пожаревца

 Историјски архив Пожаревац основао је, као Архивско средиште, 24. априла 1948. године тадашњи Градски Народни одбор Пожаревац, а садашњи следбеник је Град Пожаревац. Потом су суоснивачка права ове установе прихватили и други органи управе Браничевског округа, чији су следбеници општине Петровац на Млави, Велико Градиште, Голубац, Кучево, Жагубица, Мало Црниће и Жабари.

Историјски архив Пожаревац је установа у култури која обавља делатност заштите регистратурског (документарног) материјала и архивске грађе као културног добра од посебног друштвеног значаја на подручју Браничевског управног округа. Ова делатност састоји се у настајању, евидентирању, утврђивању и одабирању архивске грађе и излучивању безвредног документарног материјала у регистратурама, у преузимању архивске грађе, техничкој заштити, смештају и чувању у архивским  депоима, сређивању, валоризацији, обради архивске грађе као културног добра, у излагању, публиковању и објављивању архивске грађе, давању архивске грађе на коришћење, а у циљу заштите архивске грађе као културно – историјске баштине.

У архивским депоима Историјског архива Пожаревац смештено је и трајно се чува 554 архивских фондова и збирки у количини од око 5.000 дужних метара архивске грађе, која обухвата период од краја 18. до краја 20. века. Архивска библиотека има око 10.000 библиотечких јединица. Архив објављује архивску грађу и наслове из завичајне историје, традиције и културе у оквиру својих седам едиција.
Стручне и научне прилоге објављује у међународном стручном часопису „Записи“ – Годишњаку Историјског архива Пожаревац.

Историјски архив Пожаревац

Војислава Дулића 10

+ 381 12 223 082

http://arhivpozarevac.org.rs/

Радно време 07:30 – 15:30 (радним данима)

Рад са странкама 09 – 13:00