ЈАВНA НАБАВКA БРОЈ 1.3.1/2018 – Конкурсна документација и позив за подношење понуда

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 , 14/15 и 68/15  у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.  86/15 Одлуке о покретању поступка јавне набавке 210 од 11 .04.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 211 од 11 .04.2018.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РАДОВА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ИЗГРАДЊА „ЛИМЕС ПАРКА“ НА ВИМИНАЦИЈУМУ – ФАЗА „ЛЕГИОНАРСКИ „ПОЛИГОНИ“ И „АВАНТУРА ПАРК“

ЈН 1.3.1/2018

Konkursna dokumentacija

PozivZaPodnosenjePonude