JAVNA NABAVKA BROJ 1.3.1/2018 – Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12 , 14/15 i 68/15  u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br.  86/15 Odluke o pokretanju postupka javne nabavke 210 od 11 .04.2018.godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 211 od 11 .04.2018.godine, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU RADOVA

OTVORENI POSTUPAK

IZGRADNJA „LIMES PARKA“ NA VIMINACIJUMU – FAZA „LEGIONARSKI „POLIGONI“ I „AVANTURA PARK“

JN 1.3.1/2018

Konkursna dokumentacija

PozivZaPodnosenjePonude