JAVNA NABAVKA MV BROJ 1.2.6/2018

Na osnovu članova 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), članova 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS”, br. 29/13), Odluke Upravnog odbora br. UO-36/4, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, delovodni broj odluke 128 od 15.03.2018. godine, Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku, delovodni broj rešenja 128 od 15.03.2018. godine, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku male vrednosti – Usluge izvođenja vatrometa za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca u 2018. godini