ЈАВНА НАБАВКА МВ 1.2.2/2018

На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чланова 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/13), Одлуке Управног одбора УО-36/4, Одлуке о покретању поступка јавне набавке, деловодни број одлуке 131 од 15.03.2018. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку, деловодни број решења 132 од 15.03.2018.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – Услуга смештаја гостију за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години.