TOGP

cropped-Logo-TOGP.png
Turističku organizaciju Grada Požarevca, osnovala je Skupština opštine Požarevac sa ciljem da vrši poslove razvoja, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti na teritoriji gradova Požarevca i Kostolca i teritoriji opštine, da vrši i druge poslove od značaja za razvoj informativno – propagandne i promotivne delatnosti u turizmu Požarevca. Turistička organizacija Grada Požarevca je osnovana Odlukom Skupštine opštine Požarevac 09.06.1995.godine. U okviru svojih poslova, TOGP je zadužena da:
 •  Izrađuje program razvoja Turizma i odgovarajućih planskih akata u skladu sa propisima o planiranju i uređenju prostora za turistička mesta – centre, destinacije i lokalitete na teritoriji grada Požarevca.
 •  Podstiče unapređenje opštih poslova za prihvat i boravak turista na teritoriji grada Požarevca.
 •  Prati i analizira kretanja na domaćem i inostranim tržištima i organizuje istraživanja turističkog tržišta od interesa za turističku, informativnu, propagandnu i marketinšku delatnost grada Požarevca.
 •  Usmerava i koordinira aktivnost nosilaca turističke ponude na obogaćivanju i podizanju nivoa kvaliteta turističkih i komplementarnih sadržaja i stvaranju atraktivnog turističkog ambijenta u turističkim mestima – centrima, destinacijama i lokalitetima na teritoriji grada Požarevca.
 •  Organizuje turističko informativno – propagandne, marketinške i promotivne delatnosti, kulturne, sportske i druge manifestacije od interesa za unapređenje turizma grada Požarevca, sa posebnim akcentom na organizaciju Ljubičevskih konjičkih igara kao sportsko – turističke manifestacije od šireg interesa.
 •  Programira i organizuje turističko – informativne centre i punktove u cilju obaveštavanja posetilaca o turističkim, kulturnim, istorijskim vrednostima i sportskim i drugim sadržajima grada Požarevca i šire.
 •  Obezbeđuje propagandno- informativna sredstva kojima se popularišu i afirmišu mogućnosti Grada u turizmu (izdavačka, audio – vizuelna delatnost, nastupi na sajmovima i manifestacijama i druga propagandna sredstva).
 •  Formira i razvija jedinstven informativni sistem u turizmu Požarevca i obezbeđuje njegovo povezivanje sa informativnim sistemima u Republici Srbiji i inostranstvu, preko Turističke organizacije Srbije, i drugih sličnih ili srodnih ustanova, institucija I asocijacija.
 •  Usmerava i koordinira inicijative i aktivnosti privrednih subjekata i drugih organizacija na formiranju i plasmanu turističkih proizvoda.
 •  Sarađuje sa Turističkim organizacijama Gradova i opština u Republici Srbiji i inostranstvu ili srodnim ustanovama, institucijama i asocijacijama.
 •  Priprema Operativni program razvoja turizma Požarevca (turistička ponuda Grada, izletnički turizam, ugostiteljski objekti, gradske ambijentalne celine, turistička propaganda, lovni, sportski, omladinski, tranzitni i drugi turizam suveniri, amblemi Požarevca, turistička saradnja sa drugim gradovima i opštinama , organizacija turističko informativne službe Grada Požarevca i dr.)
 •  Pokreće i organizuje aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta usluga u turizmu, razvijanje turističke svesti, turističke kulture i zaštite i unapređenje životne sredine.
 •  Donosi programe turističko – informativno – propagandne i promotivne delatnosti.
 •  Vrši komercijalne poslove u okviru osnovne delatnosti turističkih informativnih centara kao: prodaje suvenira, razglednica, turističkih brošura i drugih publikacija, zavičajnog izdavaštva, štampe, karata za putovanja, ulaznica za koncerte, pozorišne, bioskopske i druge predstave, usluge za pasoške dokumente, muzejska, galerijska i ugostiteljska posredovanja i druge poslove iz oblasti turističkih usluga i međuagencijskih poslova.
 •  Vrši i druge poslove utvrđene Statutom i Zakonom.
Turistička organizacija Grada Požarevca je naslednik Turističkog saveza opštine Požarevac koja je Odlukom Skupštine opštine Požarevac od 25. decembra 1964. godine zadužena za organizaciju turističko – sportske manifestacije „Ljubičevske konjičke igre“